دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : رمضانعلی   خاوری نژاد

پست الکترونیکی : ra.khavarinejad@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : گیاه شناسی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی زیست شناسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/06/01

رمضانعلی خاوری نژاد

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : استاد

^